ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ІСПИТУ ДО АСПІРАНТУРИ

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 04.00.06 – «ГІДРОГЕОЛОГІЯ»

Програма вступного іспиту до аспірантури із спеціальності 04.00.06 – гідрогеологія використовується для встановлення професійного рівня вступника за вказаною спеціальністю.

Вступник до аспірантури має бути висококваліфікованим фахівцем, широкого профілю, що здатний до самостійної творчої науково-дослідної діяльності у галузі гідрогеології.

В основу Програми покладені наступні дисципліни: гідрогеологія, динаміка підземних вод, гідрогеологічне моделювання, дослідно-фільтраційні спостереження, дослідно-фільтраційні випробування, гідрогеохімія, методика гідрогеологічних досліджень, меліоративна гідрогеологія, оцінка запасів підземних вод, регіональна гідрогеологія, мінеральні води, екологічна геологія, екологічна гідрогеологія.

 ПРОГРАМА

Сучасне визначення та актуальні задачі гідрогеології. Основні науково-методичні розділи наукової галузі “Гідрогеологія”.

 Загальні уявлення про підземні води

Єдність природних вод планети. Підземна складова загального кругообігу води на Землі. Гіпотези походження підземних вод.

Специфічні властивості води, склад молекули води та її різновиди, будова молекули води, структура води. Види води в гірських породах та їх характеристика. Гідрофізичні зони Землі. Водні властивості гірських порід. Класифікація підземних вод за умовами їх формування та розповсюдження.

Умови утворення та розповсюдження ґрунтових артезіанських вод. Основні типи артезіанських структур. Гідродинамічна та гідрогеохімічна зональність артезіанських басейнів. Особливості формування та розповсюдження тріщинних, карстових, промисло­вих, мінеральних, термальних вод, вод районів багаторічної мерзлоти, вод морського та океанічного дна.

Основи динаміки підземних вод

Основні закони фільтрації підземних вод. Умови та застосування лінійного закону фільтрації. Типи потоків підземних вод, їх структура та гідродинамічні особливості. Основні диференціальні рівняння геофільтрації. Геофільтаційні параметри. Загальна характеристика аналітичних методів розв’язання крайових задач геофільтрації. Особливості фільтрації в зоні впливу гідротехнічних споруд, горизонтальних водозаборів, вертикальних водозаборів.

Визначення геофільтраційних параметрів за даними режимних спостережень та дослідно-фільтраційних робіт.

Загальна характеристика процесів тепломасопереносу (міграції) підземними водами.

Поняття про гідрогеологічне моделювання.     Головні типи математичних

гідрогеологічних моделей. Поняття про математико-картографічне моделювання гідрогеологічних процесів. Вимоги до гідрогеологічної схематизації та її послідовність при детермінованому математичному моделюванні гідрогеологічних процесів. Стадії детермінованого математичного моделювання гідрогеологічних процесів.

 Методи гідрогеологічних досліджень

Види та призначення гідрогеологічних досліджень. Основи гідрогеологічного картографування та принципи побудови гідрогеологічних карт різного змісту та масштабу.

Види дослідно-фільтраційних робіт, галузь їх застосування та основні вимоги до проведення. Постановка та методика інтерпретації дослідних відкачок.

Поняття про режим підземних вод та методи його вивчення. Вивчення балансу підземних вод на основі спостережень за їх режимом.

 Основи меліоративної гідрогеології

Поняття про гідрогеологічні процеси в зрошувальних та осушувальних районах. Зміна природного режиму під впливом іригації.

Методи та способи зрошення та осушення земель. Боротьба із засоленням та заболочуванням зрошувальних земель. Режим зрошення та його регулювання, експлуатація іригаційних систем.

Методи та способи осушення заболочених земель. Види та склад осушувальних систем.

Організація та проведення гідрогеологічних та інженерно-геологічних досліджень на зрошувальних та осушувальних територіях.

 Основи оцінки запасів підземних вод

Види запасів підземних вод. Поняття про родовища підземних вод. Визначення гравітаційних та пружних запасів підземних вод.

Поняття про динамічні ресурси підземних вод, форми їх вираження та методи вивчення.

Головні фактори та джерела формування експлуатаційних запасів підземних вод.

Принципи гідродинамічних методів розрахунку експлуатаційних запасів підземних вод. Розрахунок водозаборів в необмеженому однорідному пласті та з урахуванням впливу бокових меж пластів.

Прогноз якості підземних вод та їх охорона від забруднення на водозабірних ділянках.

 Основи гідрогеохімії

Розчинна властивість води. Основні фізичні та хімічні властивості, хімічний склад підземних вод. Макро- та мікрокомпаненти в підземних водах. Розчинені у воді гази, органічні речовини та радіоактивні компоненти. Класифікації підземних вод за хімічним складом та ступенем мінералізації.

Види хімічного аналізу води. Види і способи обробки та систематизація результатів хімічного аналізу води.

Фактори та процеси формування хімічного складу підземних вод. Міграція елементів у підземних водах. Специфіка проявлення фізико-хімічних процесів у різних гідрогеологічних умовах.

Процеси масоперенесення в підземних водах та їх геохімічне значення. Гідрогеохімічний метод пошуків родовищ корисних копалин. Основні вимоги до якості питних вод.

 Регіональні особливості розповсюдження підземних вод

Основні принципи гідрогеологічного районування територій. Особливості формування підземних вод в артезіанських басейнах платформенного та межигірського типів, у кристалічних масивах та складчастих районах.

Схема гідрогеологічного районування території України. Коротка характеристика гідрогеологічних умов Дніпровсько-Донецького, Причорноморського, Волино- Подільського артезіанських басейнів, Карпатської, Кримської та Донецької гідрогеоло­гічних складчастих областей, гідрогеологічної області тріщинних вод Українського щита.

 Основи вчення про мінеральні води

Уявлення про мінеральні води. Мінеральні води як складова частина гідрогеохімії підземних вод. Класифікації мінеральних лікувальних вод.

Мінеральні води України. Умови формування радонових мінеральних вод на території Українського щита, вуглекислих мінеральних вод Українських Карпат та їх родовища.

Умови утворення термальних вод. Термальні води України, їх розповсюдження та використання.

 Основи екологічної геології та екологічна гідрогеологія

Екологічні проблеми сучасності, поняття ноосфери, геологічна діяльність людства, Геологічний та біотичний кругообіг речовин у природі. Екологічні фактори та їх вплив на живі організми. Концепція екологічної ніші.

Природні ресурси як економічна категорія. Класифікація природних ресурсів. Соціально-економічні передумови екологічних проблем. Основні екологічні проблеми України.

Геологічне середовище як невід’ємна частина навколишнього середовища та біосфери. Антропогенні фактори, що впливають на стан геологічного середовища. Уявлення про забруднення та виснаження підземних вод. Моделі міграції забруднених вод у водоносних горизонтах.

Поняття про раціональне використання та охорону підземних вод. Основні види водоохоронних заходів. Проблеми управління станом геологічного середовища.

Список літератури

Основна

 1. Мандрик Б.М., Чомко Д.Ф.,Чомко Ф.В. Гідрогеологія. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2005.
 2. ЖерновИ.Е. Динамика подземных вод. – К.: Вища школа, 1982.
 3. Кошляков О.Є., Мокієнко В.І. Практикум з динаміки підземних вод. К.: ВПЦ «Київський університет», 2005.
 4. Кошляков О.Є. Гідрогеологічне моделювання. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2003.
 5. Корнєєнко С.В. Методика гідрогеологічних досліджень. Основні методи і види гідрогеологічних досліджень. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2001.
 6. КацД.М., Шестаков В.М. Мелиоративная гидрогеология. – М.: МГУ, 1981.
 7. Дробноход М.І. Оцінка запасів підземних вод. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2009.
 8. Рудько Г.І. Гідрогеохімія. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2007.
 9. Камзіст Ж.С., Шевченко О.Л. Гідрогеологія України. – К.: Фірма Інкос, 2008.
 10. Шевченко О.Л., Гудзенко В.В, Чомко Д.Ф. Методи досліджень мінеральних підземних вод. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2008.
 11. Посохов Е.В., Толстихин Н.И. Минеральные воды- Л.: Недра, 1977.
 12. Коржнев М.М. та ін. Екологічна геологія. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2006.
 13. Коржнев М.М. та ін. Екогеологія України. – К.: ВПЦ «Київський університет»,
 14. Белоусова А.П. Экологическая гидрогеология. – М.: Академкнига, 2007.

Додаткова

 1. Руденко Ф.А., Попов О. Є. Гідрогеологія. – К.: Вища школа, 1975.
 2. КлиментовП.П., Богданов Г.Я. Общая гидрогеология. – М: Недра, 1977.
 3. Основи гидрогеологии / Под ред. Е.В.Пиннекера. – Новосибирск: Наука, 1980.
 4. Шестаков В.М. – Динамика подземных вод. – М.: МГУ, 1979.
 5. Жернов И.Е., Шестаков В.М. Моделирование подземных вод. -М.: Недра, 1971.
 6. Климентов П.П., Кононов В.М. Методика гидрогеологичееких исследований.-М.: Высшая школа, 1978.
 7. Боревский В.В., Самсонов Б.Г., Язвин Л.С. Методика определения параметров водоносных горизонтов по данным откачек. — М.: Недра, 1979.
 8. Дробноход Н.И. Оценка запасов подземных вод. – К., Вища школа, 1976.
 9. Боревский Б.В., Дробноход Н.И., Язвин Л.С. Оценка запасов подземных вод. – К., Вища школа, 1989.
 10. Крайнов С.Р., Швец В.М. Гидрогеохимия. – М.: Недра, 1992.
 11. Гидрогеология СССР. Украинская ССР. – М.: Недра, 1971. – Т.У.
 12. Плотников Н.И. Техногенные изменения гидрогеологичееких условий. – М.: Недра, 1989.
 13. Питьева К.Е. Гидрохимические аспекти охраны геологической среды. – М.: Надра, 1984.
 14. Куликов Г.В., Жевляков А.В., Бондаренко С.С. Минеральные лечебные воды СССР. -М.: Недра, 1991.
 15. Сахаєв В.Г., Шевчук В.Я. Економіка та організація охорони навколишнього середовища. – К.: Вища школа, 1995.
 16. Кормилицин В.И. Цицикишвили М.С. Основы экологии. – М.: Интерстиль, 1997.