З 2012 р. при кафедрі гідрогеології функціонує Спеціалізована вчена рада по захисту дисертаційних робіт за спеціальностями «Гідрогеологія» – 04.00.06. і «Геологія нафти і газу» 04.00.17.

 

17 травня 2012 року Міністерством освіти і науки України наказом № 594 при Харьковському національному університеті імені  В.Н. Каразіна створена спеціалізована вчена рада К 64.051.26 з правом приняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата геологічних наук за спеціальностями 04.00.06 “Гідрогеологія” та 04.00.17 “Геологія нафти і газу” строком на 2 роки. 06.11.2014 року наказом № 1279 діяльність спеціалізованої вченої ради була продовжена ще на 2 роки.

Основна діяльність Спеціалізованої вченої ради по’язана з кафедрою гідрогеології факультету геології, географії, рекреації і туризму Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

Склад Спеціалізованої вченої ради:

 

Голова ради:

1. Лур’є Анатолій Йонович, д. геол.-мін.н., професор, професор кафедри гідрогеології Харківського національного університету  імені В.Н. Каразіна, спеціальність 04.00.17;

Заступник голови

2. Суярко Василь Григорович, д. геол.-мін.н., професор, професор кафедри мінералогії, петрографії та корисних копалин Харківського національного університету  імені В.Н. Каразіна, спеціальність 04.00.06;

Вчений секретар:

3. Прибилова Вікторія Миколаївна, к .геолог.н., доцент, доцент кафедри гідрогеології  Харківського  національного університету  імені В.Н. Каразіна, спеціальність 04.00.06;

Члени ради:

4. Височанський Іларіон Володимирович,  д.геол.-мін.н., професор кафедри геології  Харківського національного університету  імені В.Н. Каразіна, спеціальність 04.00.17

5. Галко Тетяна Миколаївна,   д.геол. н., начальник центру з проектування розробки газових та газоконденсатних родовищ, спеціальність 04.00.17;

6. Євграшкіна Галина Петрівна,  д.геол.н., професор кафедри. Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара, спеціальність 04.00.06;

7. Завальний Аркадій Павлович, к. геол.-мин.н., доцент, доцент кафедри гідрогелогії Харківського  національного університету  імені В.Н. Каразіна, спеціальність 04.00.06;

8. Заріцкий Петро Васильович, д. геол.-мин., професор,  професор кафедри гідрогелогії Харківського  національного університету  імені В.Н. Каразіна, спеціальність 04.00.06;

9. Кривуля Сергій Вікторович, к. геол.н., директор, Укрїнського науково-дослідного інституту  природних газів, спеціальність 04.00.17;

10. Лукін Олександр Юхимович, д. геол.-мін., професор, академік НАН України. головний науковий співробітник, Інститут геологічних наук НАН України, спеціальність 04.00.17;

11. Нємець Людмила Миковаївна, д. геогр.н., професор, завідувач кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, спеціальність 04.00.06

12. Огняник Микола Степанович, д геол.-мін.н., професор, завідувач відділу, Інститут геологічних наук України, спеціальність 04.00.06;

13. Пеліхатий Микола Михайлович, д. фіз.-мат.н., старший науковий співробітник. професор кафедри екологічної безпеки та екологічної освіти Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. спеціальність 04.00.06;

14. Пересадько Віліна Анатоліївна, д. географ.н., професор,  декан факультету факультету геології, географії, рекреації і туризму Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, спеціальність 04.00.06

15. Самойлов Віталій Вікторович, к. геол.н., завідувач сектору, Укрїнського науково-дослідного інституту  природних газів, спеціальність 04.00.06;

16. Терещенко Віктор Олександрович,  к. геол.-мін.н., доцент, професор кафедри гідрогеології Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, спеціальність 04.00.17;

17. Фик Ілля Михайлович, д. тех.н., професор, завідувач кафедри професор кафедри мінералогії, петрографії та корисних копали Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, спеціальність 04.00.06;

За период існування Спеціалізонаної вченої ради проведені захисти дисертаційних робіт таких здобувачів та аспірантів:

  1. Кривуля Серій Вікторович  – Критерії дорозвідки великих родовищ вуглеводнів у нижньопермсько-верхньокам’яновугільних відкладах Дніпровсько-Донецької западини
  2. Абеленцев Володимир Михайлович  – Геологічні умови оптимізації вилучення залишкових запасів вуглеводнів на родовищах північно-східної прибортової зони  Дніпровсько-Донецької западини
  3. Німець Дмитро Костянтинович – Гідрогеологічні умови центральної частини південної прибортової зони Дніпровсько-Донецької западини у зв’язку з нафтогазоносністю
  4. Агрес Наталія Петрівна – Прогнозування нафтогазоперспективних пушукових об’ектів на території північної окраїни Донбасу за дістанційними методами досліджень
  5. Василенко Олександр Леонідович – Особливості геологічної будови та нафтогазоносність соляно-сдвигових структур південно-східної частини Дніпровсько-Донецької западини
  6. Стебельська Галина  Ярославівна – Геолого-промислові передумови розвідки та розробки покладів високов’язкої нафти і природних бітумів родовищ Дніпровсько-Донецької западини
  7. Амджаді Азіз – Гідрогеохімічні особливості грунтових вод Хоррамабадського і Ширазького басейнів (Західний Іран)
  8. Сухов Валерій Васильович – Гідрогеологічні особливості розвитку суфозії та карсту карбонатних порід на території Святогірського історично-архітектурного комплексу
  9. Остроух Оксана Анатоліївна – Закономірності змін хімічного складу ґрунтових вод Чоп-Мукачівського басейну

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
14.07.2015 № 758

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 липня 2015 р.
за № 885/27330

Про оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів

 

Відповідно до частини п’ятої статті 6 Закону України «Про вищу освіту» та з метою ознайомлення наукової громадськості з доробком здобувачів наукових ступенів та відгуками офіційних опонентів, призначених для розгляду дисертацій в установленому законодавством порядку, НАКАЗУЮ:

1. Установити, що:
1)на офіційному веб-сайті вищого навчального закладу (наукової установи), спеціалізована вчена рада якого прийняла дисертацію (опубліковану монографію) до захисту, у розділі, в якому міститься інформація про роботу ради, розміщуються в режимі читання:
примірник дисертації в електронному вигляді, крім дисертації, що містить державну таємницю або інформацію для службового користування, не пізніше ніж за 10 календарних днів до дати захисту дисертації, зазначеної в авторефераті дисертації, а у разі підготовки дисертації у вигляді опублікованої монографії – автореферат дисертації в електронному вигляді;

відгуки офіційних опонентів в електронному вигляді, крім відгуків на дисертацію, що містить державну таємницю або інформацію для службового користування, не пізніше ніж за 10 календарних днів до дати захисту дисертації, зазначеної в авторефераті дисертації;

автореферат дисертацій крім автореферату дисертації, що містить державну таємницю або інформацію для службового користування, не пізніше ніж за 30 календарних днів до дати захисту дисертації, зазначеної в авторефераті дисертації;
2)розміщені відповідно до підпункту 1 пункту 1 цього наказу матеріали зберігаються у відкритому доступі на офіційному веб-сайті вищого навчального закладу (наукової установи) протягом трьох місяців з дати видачі диплома доктора філософії або доктора наук.
2. Забезпечення дотримання вимог, передбачених пунктом 1 цього наказу, покладається на голів спеціалізованих вчених рад.
3.Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації (Криштоф С.Д.) забезпечити державну реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України в установленому законодавством порядку.
4.Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
5.Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Гевка А.Є.

 

 
Міністр  С. М. Квіт

 

Наказ

 Автореферати дисертаційних робіт, які представлені на захист

ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙНИХ РОБІТ

 

 

Зміни в раду Вчена степінь

 Зміни в раду