З 2012 р. при кафедрі гідрогеології функціонує Спеціалізована вчена рада по захисту дисертаційних робіт за спеціальностями «Гідрогеологія» – 04.00.06. і «Геологія нафти і газу» 04.00.17.

 

17 травня 2012 року Міністерством освіти і науки України наказом № 594 при Харьковському національному університеті імені  В.Н. Каразіна створена спеціалізована вчена рада К 64.051.26 з правом приняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата геологічних наук за спеціальностями 04.00.06 “Гідрогеологія” та 04.00.17 “Геологія нафти і газу” строком на 2 роки. 06.11.2014 року наказом № 1279 діяльність спеціалізованої вченої ради була продовжена ще на 2 роки.

Основна діяльність Спеціалізованої вченої ради по’язана з кафедрою гідрогеології факультету геології, географії, рекреації і туризму Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

Склад Спеціалізованої вченої ради:

 

Голова ради:

1. Лур’є Анатолій Йонович, д. геол.-мін.н., професор, професор кафедри гідрогеології Харківського національного університету  імені В.Н. Каразіна, спеціальність 04.00.17;

Заступник голови

2. Суярко Василь Григорович, д. геол.-мін.н., професор, професор кафедри мінералогії, петрографії та корисних копалин Харківського національного університету  імені В.Н. Каразіна, спеціальність 04.00.06;

Вчений секретар:

3. Прибилова Вікторія Миколаївна, к .геолог.н., доцент, доцент кафедри гідрогеології  Харківського  національного університету  імені В.Н. Каразіна, спеціальність 04.00.06;

Члени ради:

4. Височанський Іларіон Володимирович,  д.геол.-мін.н., професор кафедри геології  Харківського національного університету  імені В.Н. Каразіна, спеціальність 04.00.17

5. Галко Тетяна Миколаївна,   д.геол. н., начальник центру з проектування розробки газових та газоконденсатних родовищ, спеціальність 04.00.17;

6. Євграшкіна Галина Петрівна,  д.геол.н., професор кафедри. Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара, спеціальність 04.00.06;

7. Завальний Аркадій Павлович, к. геол.-мин.н., доцент, доцент кафедри гідрогелогії Харківського  національного університету  імені В.Н. Каразіна, спеціальність 04.00.06;

8. Заріцкий Петро Васильович, д. геол.-мин., професор,  професор кафедри гідрогелогії Харківського  національного університету  імені В.Н. Каразіна, спеціальність 04.00.06;

9. Кривуля Сергій Вікторович, к. геол.н., директор, Укрїнського науково-дослідного інституту  природних газів, спеціальність 04.00.17;

10. Лукін Олександр Юхимович, д. геол.-мін., професор, академік НАН України. головний науковий співробітник, Інститут геологічних наук НАН України, спеціальність 04.00.17;

11. Нємець Людмила Миковаївна, д. геогр.н., професор, завідувач кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, спеціальність 04.00.06

12. Огняник Микола Степанович, д геол.-мін.н., професор, завідувач відділу, Інститут геологічних наук України, спеціальність 04.00.06;

13. Пеліхатий Микола Михайлович, д. фіз.-мат.н., старший науковий співробітник. професор кафедри екологічної безпеки та екологічної освіти Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. спеціальність 04.00.06;

14. Пересадько Віліна Анатоліївна, д. географ.н., професор,  декан факультету факультету геології, географії, рекреації і туризму Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, спеціальність 04.00.06

15. Самойлов Віталій Вікторович, к. геол.н., завідувач сектору, Укрїнського науково-дослідного інституту  природних газів, спеціальність 04.00.06;

16. Терещенко Віктор Олександрович,  к. геол.-мін.н., доцент, професор кафедри гідрогеології Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, спеціальність 04.00.17;

17. Фик Ілля Михайлович, д. тех.н., професор, завідувач кафедри професор кафедри мінералогії, петрографії та корисних копали Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, спеціальність 04.00.06;

За період існування Спеціалізонаної вченої ради проведені захисти дисертаційних робіт таких здобувачів та аспірантів:

  1. Кривуля Серій Вікторович  – Критерії дорозвідки великих родовищ вуглеводнів у нижньопермсько-верхньокам’яновугільних відкладах Дніпровсько-Донецької западини
  2. Абеленцев Володимир Михайлович  – Геологічні умови оптимізації вилучення залишкових запасів вуглеводнів на родовищах північно-східної прибортової зони  Дніпровсько-Донецької западини
  3. Німець Дмитро Костянтинович – Гідрогеологічні умови центральної частини південної прибортової зони Дніпровсько-Донецької западини у зв’язку з нафтогазоносністю
  4. Агрес Наталія Петрівна – Прогнозування нафтогазоперспективних пушукових об’ектів на території північної окраїни Донбасу за дістанційними методами досліджень
  5. Василенко Олександр Леонідович – Особливості геологічної будови та нафтогазоносність соляно-сдвигових структур південно-східної частини Дніпровсько-Донецької западини
  6. Стебельська Галина  Ярославівна – Геолого-промислові передумови розвідки та розробки покладів високов’язкої нафти і природних бітумів родовищ Дніпровсько-Донецької западини
  7. Амджаді Азіз – Гідрогеохімічні особливості грунтових вод Хоррамабадського і Ширазького басейнів (Західний Іран)
  8. Сухов Валерій Васильович – Гідрогеологічні особливості розвитку суфозії та карсту карбонатних порід на території Святогірського історично-архітектурного комплексу
  9. Остроух Оксана Анатоліївна – Закономірності змін хімічного складу ґрунтових вод Чоп-Мукачівського басейну

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
14.07.2015 № 758

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 липня 2015 р.
за № 885/27330

Про оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів

 

Відповідно до частини п’ятої статті 6 Закону України «Про вищу освіту» та з метою ознайомлення наукової громадськості з доробком здобувачів наукових ступенів та відгуками офіційних опонентів, призначених для розгляду дисертацій в установленому законодавством порядку, НАКАЗУЮ:

1. Установити, що:
1)на офіційному веб-сайті вищого навчального закладу (наукової установи), спеціалізована вчена рада якого прийняла дисертацію (опубліковану монографію) до захисту, у розділі, в якому міститься інформація про роботу ради, розміщуються в режимі читання:
примірник дисертації в електронному вигляді, крім дисертації, що містить державну таємницю або інформацію для службового користування, не пізніше ніж за 10 календарних днів до дати захисту дисертації, зазначеної в авторефераті дисертації, а у разі підготовки дисертації у вигляді опублікованої монографії – автореферат дисертації в електронному вигляді;

відгуки офіційних опонентів в електронному вигляді, крім відгуків на дисертацію, що містить державну таємницю або інформацію для службового користування, не пізніше ніж за 10 календарних днів до дати захисту дисертації, зазначеної в авторефераті дисертації;

автореферат дисертацій крім автореферату дисертації, що містить державну таємницю або інформацію для службового користування, не пізніше ніж за 30 календарних днів до дати захисту дисертації, зазначеної в авторефераті дисертації;
2)розміщені відповідно до підпункту 1 пункту 1 цього наказу матеріали зберігаються у відкритому доступі на офіційному веб-сайті вищого навчального закладу (наукової установи) протягом трьох місяців з дати видачі диплома доктора філософії або доктора наук.
2. Забезпечення дотримання вимог, передбачених пунктом 1 цього наказу, покладається на голів спеціалізованих вчених рад.
3.Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації (Криштоф С.Д.) забезпечити державну реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України в установленому законодавством порядку.
4.Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
5.Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Гевка А.Є.

 

 
Міністр  С. М. Квіт

 

ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙНИХ РОБІТ

 

Зміни в раду Вчена степінь

 Зміни в раду